FÖRSÄLJNING AV FÖRETAG

Hitta din rådgivare
 

VI BEHANDLAR VARJE TRANSAKTION SOM OM DET VORE vårt eget företag 

En företagsförsäljning öppnar upp en värld av möjligheter, var och en med sina egna fördelar, komplexa processer och utmaningar. Du behöver en stark, erfaren och noggrann rådgivare som kan ge dig oberoende råd för att ge dig den avgörande fördelen i din individuella situation.

Genom IMAP har du tillgång till fler än 450 specialister på över 60 kontor över hela världen. Vi stöttar företag och entreprenörer genom hela processen – från den första idén kring en försäljning till genomförandet av transaktionen. Vi är oberoende och är enbart engagerade i våra klienters intressen.

 

våra Tjänster inom företagsförsäljningar 

Försäljning av företag

Varje företagsförsäljning är unik – inte bara för våra kunder utan också för oss. På IMAP erbjuder vi dig en 360°-tjänst och garanterar dig ett engagemang utöver det vanliga.

Det som skiljer oss är att vi utvecklar skräddarsydda lösningar för att skapa optimalt värde för var och en av våra klienter – ekonomiskt och strategiskt. Vi lägger särskild vikt vid den potentiella köparens strategiska lämplighet, deras kulturella passform, den tidigare ägarens roll efter försäljningen och detaljerna i övergången för anställda och ledning.

Successionsplanering

Förvånansvärt ofta förbises en successionsplan, eller exitplan, av företagsägare, men den är grundläggande för långsiktig stabilitet.

Successionsplanering bör hanteras så tidigt och så detaljerat som möjligt. Både när man letar efter en lämplig efterträdare och när man bestämmer sig för hur och när man ska initiera en gradvis exit, krävs ett team av specialister med beprövad erfarenhet av att utforma och implementera smarta strategier.

Exitstrategier för PE-företag

Vid försäljning av portföljbolag måste private equity-investerare överväga och prioritera en mängd faktorer. Transaktioner kan vara tidskänsliga och bestå av mer än bara ytlig finansiell data.

På IMAP drar vi nytta av vår samlade branschkunskap och 50 års erfarenhet av globala M&A-transaktioner på både köp- och säljsidan. Vi gör det lilla extra när det gäller förberedelser och process - från förväntad värdering, till potentiella köpare och transaktionsstrukturer, till tidsramar och särskilda processöverväganden. Så att du får en tydlig, kortfattad och fullständig sammanställning av handlingsbara strategier för att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt.

Avyttring av affärsenheter/tillgångar

Det finns många situationer där det är strategiskt klokt att dela upp affärsenheter för partiell eller fullständig försäljning

Särskilt för diversifierade företag och företagsgrupper kan försäljning av affärsenheter som inte längre ingår i kärnverksamheten eller som utvecklas under branschgenomsnittet innebära att en grupp kan förbättra sin egen konkurrenskraft och använda ledningskapacitet och kapital på ett mer riktat sätt.

Från spin-offs och split-offs till carve-outs och sell-offs - våra IMAP-experter kan säkerställa en smidig, huvudvärksfri process och en optimal affär.

M&A i särskilda situationer

Köp eller försäljning av företag i speciella situationer är per definition en transaktion som sker i en komplex, tidskritisk och oförutsägbar miljö. Vanligtvis på grund av likviditetsproblem, en kraftig nedgång i företagets resultat eller interna konflikter mellan till exempel ägare och ledning.

Med rätt rådgivare är det möjligt att vända en svår situation till en möjlighet för båda parter samtidigt som riskerna minimeras.

Vi ger råd och stöd till företag och deras aktieägare, men även förvaltare, konkursförvaltare och investerare. Med hänsyn till de olika intressenterna utvecklar vi den optimala transaktionslösningen snabbt och säkert. Beroende på utgångsläget och krisens skede är vårt tjänsteutbud individuellt anpassat.

Buyouts och buyins

Om det är noggrant förberett kan ett övertagande av befintlig ledning (Management Buy-Out eller MBO) eller av ny ledning (Management Buy-In eller MBI) vara en av de mest fördelaktiga och lönsamma formerna av företagsförsäljning för båda parter

Genom vårt nätverk av finansieringspartners såsom private equity-bolag, industriella holdingbolag, familjedrivna ägarbolag, banker eller räntefonder kan vi hjälpa förvaltare att bli entreprenörer även med begränsat eget kapital. Vi stödjer säljarna och/eller ledningsgruppen från att välja rätt medinvesterare till att strukturera övertagandet och strukturera avtalsförhållandena.

Fusioner och joint ventures

Om två företag med gemensamma intressen vill stärka sin marknadsnärvaro är ett strategiskt partnerskap genom en sammanslagning eller joint venture den optimala lösningen.

Eftersom detta inte är en "tävling" utan ett ömsesidigt fördelaktigt avtal är det komplicerat att lösa problemet. Från bedömningen av de berörda enheterna eller affärsområdena till due diligence och bolagsstyrningsfrågor tar experterna i IMAP-teamet hand om att maximera lönsamhet och kompatibilitet och säkerställa en smidig och stabil övergång för båda parter.

Värdering av företag

Baserat på vår mångåriga erfarenhet av företagstransaktioner tillämpar vi högt specialiserade och ständigt uppdaterade värderingsmetoder för att ge våra kunder en solid bedömning av den uppnåeliga köpeskillingen så tidigt som möjligt.

Oavsett om du vill initiera en försäljningsprocess omedelbart eller behöver en bedömning för att definiera framtida planer, kommer en bedömning från våra IMAP-experter att hjälpa dig att fatta beslut baserat på en heltäckande bild.

VANLIGA FRÅGOR
FRÅN VÅRA KLIENTER SOM SÅLT SITT FÖRETAG

Självklart måste varje försäljning ha ett tydligt ekonomiskt mål, men för att din rådgivare ska kunna skapa den idealiska handlingsplanen måste du också vara tydlig med helheten. Du behöver känna till dina tillväxtmål för företaget och timing, dina personliga mål för rollen du vill ha efter försäljningen och dina mål för medarbetarna och relationerna inom företaget. I detta ingår att fråga om köparens profil så att den passar kulturellt, samt hur bonusar och incitament ser ut för ledningen. Hur management succession ska se ut, hur medarbetar- och kundlojalitet ska hanteras och hur övertagandet ska hanteras.

Ett av våra kärnvärden hos IMAP är vår personliga service och de relationer vi bygger med våra kunder. Våra rådgivare lägger ner mycket tid och följer dig noggrant genom förberedelsefasen, lyssnar noga på de mål du vill uppnå och föreslår därefter de mest genomförbara och fördelaktiga alternativen.

Innan du påbörjar processen att sälja ditt företag bör du ta hänsyn till kostnaden för en M&A-rådgivare. Varje affär är unik och därför är också arvodet det. Vi vill dock att man ska se IMAP som en investering, ej en kostnad, vi vet att vår inblandning genererar mer i värde än vad vårt arvode är.

Ersättningen för M&A-transaktioner består vanligtvis av ett mindre fast arvode vid start av processen (commitment fee) och sedan ett rörligt arvode (success fee), men först om det blir en affär. Några viktiga faktorer att ta hänsyn till när man väljer rådgivningsfirma och bedömer arvodet är: utbudet av tjänster, transaktionsteamets profil, företagets meritlista, och tillgång till de mest relevanta investerar- och köparrelationerna, och då främst internationellt.

På IMAP ser vi alltid till att arvodesstrukturen är förhandlad och helt klarlagd från dag ett för att bygga en transparent och förtroendefull relation mellan kund och rådgivare.

Som erfaren företagare vet du att det inte bara handlar om att hitta en köpare och genomföra en transaktion. IMAP lägger stor vikt vid transparens och förtroendebaserade relationer. Din rådgivare kommer därför att ge dig en fullständig och detaljerad sammanställning av vad du kan förvänta dig i varje skede, samt en förväntad tidslinje för din specifika process.

Vi börjar med en noggrann förberedelse där vi identifierar dina mål och varför du vill starta en process, skapar en handlingsplan för marknadsföringsstrategin och samlar ihop allt nödvändigt material som behövs för att bygga vårt prospekt. När vi väl har en lista över potentiella köpare genomför vi mer djupgående undersökningar som resulterar i att vi får in indikativa bud och får igång dialoger med de mest lovande köparkandidaterna.

Slutligen tar vi hand om själva transaktionsprocessen, definierar det slutgiltiga Term Sheet och övervakar alla juridiska och finansiella processer för att slutföra transaktionen.

Läs mer om detaljerna i processen här.

Även om en QoE-rapport inte är obligatorisk är den ett mycket värdefullt verktyg som vi som rådgivare rekommenderar.

Medan andra mätvärden och ytliga finansiella rapporter kan vara svåra att tolka, är en QoE-rapport standardiserad och enkel att förstå. Det ger potentiella köpare en mer komplett bild av företagets prestation och hur dessa siffror sannolikt kommer att utvecklas.

Det är ett kraftfullt dokument som hjälper till att validera värderingen och på så sätt påskyndar processen före avsiktsförklaringen (”Letter of Intent” eller ”LOI”) och den efterföljande genomlysningen av bolaget (”Due Diligence” eller ”DD”). Läs mer om försäljningsprocessen steg för steg här.

CIM står för Confidential Information Memorandum och är i huvudsak ett marknadsföringsdokument som presenterar ditt företag vid försäljning. I ett heltäckande och tydligt presentationsformat sammanfattar dokumentet allt en potentiell köpare behöver veta innan han eller hon lägger ett första bud. Den lyfter fram alla viktiga element som gör ditt företag till en värdefull och attraktiv tillgång.

IMAPs KLIENTER 

SOLIDA RELATIONER SOM BYGGER PÅ FÖRTROENDE OCH GEMENSAMMA VÄRDERINGAR 

Våra klienter är ofta medelstora familjeföretag, ledningsgrupper och entreprenörer som anförtror åt oss den viktigaste transaktionen i deras yrkesliv. Vi ger även råd till företag som vill fokusera på sin kärnverksamhet och sälja av non core-enheter. Det finns också private equity-bolag eller familjeledda ägarbolag som letar efter investerings- eller exitmöjligheter för sina portföljbolag.

 

På IMAP vet vi att försäljningen av ditt företag inte bara är en vanlig transaktion. Från ägaren, till aktieägarna, till de anställda, dessa verkliga mänskliga relationer är inte bara en "nice-to-have". De är nyckeln till framgång och fortsatt framgång för alla moderna företag, särskilt inom midmarket. Därför är en del av våra förberedelser inför en försäljning att skapa parametrar och icke-förhandlingsbara villkor när det gäller kulturell och strategisk anpassning. Vi brinner för att hitta den perfekta köparen, som inser det verkliga värdet av det du har byggt upp.

IMAP:s unika strukturERING av EN process (SIGNATURE SYSTEM 8©) 

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN 

    Fas 1
FÖRBEREDELSE
Lär dig mer   
    fas 2
KONTAKT
Lär dig mer   
    fas 3
TRANSAKTION
Lär dig mer   
IMAPs RÅDGIVARE 

OBEROENDE EXPERTIS med  GEMENSAM SPETSKOMPETENS

Med ett urval av 450+ M&A-specialister över hela världen kommer du som klient alltid i kontakt med en senior expert för din specifika bransch, marknad och transaktionstyp.

Men IMAP är mer än att bara matcha klienter med rådgivare. Vi samlar vår kunskap, erfarenheter och våra kontakter och träffas regelbundet för att diskutera den senaste utvecklingen, dela med oss av branschspecifika insikter och hitta ömsesidigt fördelaktiga synergier mellan de många projekt som vi arbetar med på våra över 60 internationella kontor.

 

  Spela upp för mer information
Det är detaljerna som avgör 

FÖRETAGSVÄRDERING 

En av de vanligaste orsakerna till att företagstransaktioner misslyckas är olika uppfattningar om köpeskillingen. Oavsett om du vill inleda en försäljningsprocess omedelbart eller behöver en utvärdering för att definiera dina framtida planer, behöver du en erfaren M&A-rådgivare som kan ge dig en ärlig och fullständig bedömning

Med vårt mångsidiga team av M&A-specialister, aktuella marknadskunskaper och globala perspektiv på olika sammanhang får du en 360° bild av ditt företags fulla värde.

Den vanligaste orsaken till att transaktioner misslyckas är olika förväntningar mellan säljare och köpare. Förutsättningen för en framgångsrik försäljningsprocess är därför att gå in i diskussioner med realistiska förväntningar, att metodiskt arbeta fram värdedrivarna och att tidigt definiera de övergripande villkoren för en eventuell transaktion. Baserat på vår erfarenhet från tusentals företagstransaktioner arbetar vi med högt specialiserade och ständigt uppdaterade värderingsstandarder för att kunna erbjuda dig ett faktabaserat värdeintervall.

I slutändan är värdet på ett företag det pris en köpare är villig att betala för företaget. IMAP:s M&A-specialister undersöker och presenterar därför CIM, resultatprognoser och all annan finansiell bakgrundsinformation med största noggrannhet. Ett av de största hindren för köpare är oförutsägbarheten i avkastningen på investeringen. Därför, ju mer detaljerade och tillförlitliga fakta vi kan presentera tidigt i processen, desto större är sannolikheten att vi i slutändan kommer att slutföra en transaktion som gynnar alla parter.

Kontakta oss
FRÅGOR? LÅT OSS DISKUTERA

M&A inom midmarket-segmentet är en värld av möjligheter som kommer med en mängd olika alternativ och olika aspekter. Din rådgivare är din kompass genom hela processen.

Oavsett i vilket skede du befinner dig bör du ta kontakt med oss så tidigt som möjligt så vi kan hjälpa dig att komma på rätt kurs direkt och ge dig de bästa förutsättningarna för en lyckad transaktion.

När du kontaktar IMAP får du en förutsättningslös konsultation med en M&A-specialist som lyssnar noga på dina funderingar och ger dig klarhet om den bästa vägen framåt och de olika alternativen.

Our business is your business growth
FRÅGOR? 

KONTAKTA OSS GÄRNA! 

Vi hoppas få höra ifrån dig. Vårt team finns alltid tillgängliga.

Kontaktformulär 

Vad spännande att du vill höra mer kring IMAP. Använd gärna formuläret nedan för att berätta lite mer om din nuvarande situation så lovar vi att återkomma så snart som möjligt.