United Kingdom

im
John Muncey
Sr. Transaction Advisor john.muncey@imap.com
London
Panmure Gordon
1 New Change
EC4M 9AF
London
United Kingdom
+44  2078862500 http://www.panmure.com
 
Mike Simson Sr. Transaction Advisor mike.simson@imap.com
London
Assay Corporate Finance
13 St Thomas Street
SE1 9RY
London
United Kingdom
+44  2077982840 www.assaycf.com
 
Guy Hemington Sr. Transaction Advisor guy.hemington@imap.com
Birmingham
Assay Corporate Finance
80 Caroline Street
B3 1UP
Birmingham
United Kingdom
+44  1212003800 www.assaycf.com